قوانین ترجمه مدارک در دارالترجمه رسمی

انتشار 5 تیر 1401
مطالعه 19 دقیقه

مدارکی که برای ترجمه رسمی به دارالترجمه رسمی تحویل داده می‌شود برای تایید و ترجمه نیاز به قوانین خاص و ممهور شدن به مهرهای خاصی دارند تا وارد پروسه ترجمه شوند. گفتنی است هر مدرک قوانین خاص خود را دارد.

قوانین ترجمه مدارک در دارالترجمه رسمی

قوانین ترجمه رسمی مدارک

مدارک از جمله اسناد مهمی است که برای اهداف خاصی نیاز به ترجمه دارند. به طور مثال اگر قصد مهاجرت به یک کشور خارجی را دارید و می‌خواهید از طرف یک سفارت ویزا اخذ نمایید نخستین قدمی که باید بردارید ترجمه رسمی مدارک است. شایان ذکر است ترجمه مدارک در ایران قانون خاص خود را دارد اما روند کاری تقریباً با شبیه به سایر کشورها است. بدین معنا که اگر مدارک شما از این قوانین تبعیت نکنند قابلیت ترجمه رسمی را ندارند. در کشور ایران مدارک بوسیله مترجمان رسمی و قسم‌خورده ترجمه شده و بعد از آن در صورت لزوم روند دریافت تأییدات قانونی از سوی دارالترجمه‌های رسمی شروع می‌شود. مدارکی که از این مرحله عبور می‌کنند در حقیقت به‌صورت رسمی و قانونی ترجمه شده و برای ارائه به سفارت موردنظر جهت دریافت ویزا آماده خواهند بود.

قوانینی که هر مدرک باید از آن تبعیت کند تا قابل ترجمه باشد، به شرح زیر می‌باشند:

ترجمه رسمی مدارک در گروه احوال شخصیه

شناسنامه

تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود.

شناسنامه اشخاص بالای 15 سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

کارت ملی

کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

اصل یا رونوشت سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج در صورتی که خوانا، بدون قلم خوردگی و ممهور به مهر دفتر ثبت واقعه ازدواج و طلاق و آدرس دقیق دفترخانه باشد، قابل تایید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ترجمه گواهی ازدواج موقت یا ترجمه اقرار به ازدواج اگر در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد قابل تایید است. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه دو طرف ازدواج باید ارائه شود.

برای ترجمه رونوشت سند ازدواج، همراه داشتن شناسنامه الزامی است.

ترجمه رونوشت سند ازدواج در صورتی که از طرف دفترخانه صادر شده و ممهور به مهر دفترخانه باشد، قابل تایید است.

گواهی عدم سوء پیشینه

با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور 1 ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

پاسپورت

ترجمه گذرنامه و برابر با اصل کردن تصویر آن توسط مترجم، قابل تأیید در قوه قضائیه می‌باشد و گذرنامه‌های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.

گذرنامه

کارت پایان خدمت

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست.

گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن‌که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

دفترچه بیمه

اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید است.

اصل یا رونوشت سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی‌که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

تقدیرنامه و لوح سپاس یا حکم قهرمانی

احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

گواهی تجرد

گواهی تجرد

احکام قهرمانی و رشته‌های ورزشی: احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر و امضای سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است، در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی کل یا پزشکی قانونی قابلیت ترجمه رسمی و تأیید را دارد.

برابر اصل مدارک صادره از ایران

برابر اصل مدارک قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

کارت نظام پزشکی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه می‌باشد

کارت بازرگانی هوشمند

کارت بازرگانی در صورت به همراه داشتن استعلام پرینت شده ازطرف اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تایید می باشد.

کارت بازرگانی

برگه مرخصی

اصل برگه قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید سازمان نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است، گواهی‌های واکسیناسیون صادره از انستیتو پاستور (که یک مؤسسه بین‌المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود) در صورت نیاز توسط مترجم برابر با اصل می‌شود.

گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع ایرانی تا 15 روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن صرفا ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

کارت نظام مهندسی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی و گزارش پزشکی و پزشکی قانونی

اصل گواهی قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

کارت معافیت

اصل کارت قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

کارت شناسایی

اصل کارت قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

برگه آزمایش کوچک

اصل برگه قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

برگه آزمایش پزشکی بزرگ

اصل برگه قابل تایید و ترجمه می‌باشد

برابر اصل مدارک صادره از خارج

برابر اصل مدارک قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد

هر نوع گواهی

گواهی‌های فرهنگی هنری

گواهی‌های صادره از فرهنگ سراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید می‌باشد و گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوزهای صادره از سوی مراجع ذیربط مانند وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های انجمن مهندسی

گواهی‌های انجمن مهندسی با مهر و امضای انجمن‌ها و ارائه دانشنامه قابل ترجمه و تأیید است.گواهی اشتغال به کار در موسسات و ادارات دولتی: اصل گواهی های اشتغال به کار دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده و همچنین اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد .


گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمائی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیر اینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار صادره از موسسات خصوصی

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی ،دفترچه بیمه قابل ترجمه و تأیید است. (لازم به ذکر است که چنانچه در این گواهی های اشتغال به کار سمت شخص ذکر شده باشد ارایه دانشنامه فرد مورد نظر نیز الزامی می باشد).

گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت و درمان یا دانشگاه علوم پزشکی با ارائه اصل مدرک تحصیلی اشخاص قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان

گواهی‌های کار صادره از مطب پزشکان و دندان‌پزشکان با مهر و امضای سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی با تأیید اتحادیه‌های صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی پایان تحصیلات

درصورت ذکر عبارت «فاقد ارزش ترجمه» ، به هیچ وجه قابل ترجمه و تایید نمی باشد.گواهی رتبه و قبولی در دانشگاه: این گواهی ها صرفا با مهر و امضای معرفی شده سازمان سنجش ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه‌های آزاد، قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی

سند مالکیت تک برگی

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

سند مالکیت دفترچه ای

سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.
سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود؛ کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

انواع قرارداد

دو نکته درباره قرارداد
قراردادهای شرکت‌های خصوصی: قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و طرف خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم می شود با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

قراردادهای صادرات و واردات: قراردادهای شرکت‌های خصوصی در رابطه با صادرات و واردات کالا با مهر و امضای اتاق بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است.

حکم کارگزینی

اصل حکم کار گزینی قابل تایید و ترجمه می باشد.

سند وسائط نقلیه سبک


اسناد مالکیت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است.

وکالت نامه سایز A4

ترجمه وکالتنامه در صورتی قابل تایید است که در دفاتر اسناد رسمی و در سربرگ محضر تهیه و ممهور به مهر و امضاء سردفتر بوده باشد. چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است.شناسنامه موکل مورد نیاز است.

وکالت نامه

اجاره نامه و مبایعنامه و بنچاق و قولنامه رسمی+برگ بزرگ

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

اقرار نامه یا تعهد نامه

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر و ارایه شناسنامه مقر، قابل ترجمه و تأیید است.

مبایعنامه با کد رهگیری

فقط در صورت به همراه داشتن اصل سند ملک قابل ترجمه و تایید می باشند.

وکالت نامه سایز A3

وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است، مگر این‌که از تاریخ تنظیم آن بیش از یک‌سال گذشته باشد که در این‌صورت تأیید دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین‌الزامی است. وکالت‌نامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. همچنین وکالتنامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور، قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

نکته: وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رأی دادگاه دارد.

رضایت نامه و صلح نامه

جهت ترجمه رسمی رضایت نامه، شناسنامه رضایت دهنده مورد نیاز است.

اجاره نامه با کد رهگیری

ترجمه اجاره نامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر قابل تایید است و اجاره نامچه هایی که در آژانس های مسکن تهیه می شوند فاقد اعتبار قانونی بوده و ترجمه آنها قابل تایید نیست.

دادنامه و رای نامه

ترجمه احکام قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و صورت جلسه های دادگاه و گواهینامه های صادره از دادگاه ها با مهر بلا مانع بودن ترجمه توسط شعبه صادر کننده حکم قابل تایید است. به استثناء احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حصر وراثت که توسط شعبه دادگاه های عمومی و احکام حجر و قیم نامه که توسط دایره سرپرستی صادر می شود. در ضمن ترجمه آرای غیر قطعی صادر شده از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود نیز قابل تایید است.

ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه و همچنین در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

حکم اعضا هیئت علمی

اصل حکم قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی حصر وراثت

اصل گواهی قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

استعلام ثبت اسناد

ترجمه استعلام ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تایید است.

استشهادیه

ترجمه استشهادیه قابل تایید رسمی نیست مگر در دو مورد ذیل: الف) استشهادیه اعلام آدرس مسکونی: ترجمه استشهادیه اعلام آدرس محل سکونت با ثبت اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی و تایید نیروی انتظامی منطقه مربوطه قابل تایید است. ب) استشهادیه افراد تحت تکفل: ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از 60 سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (18 سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید استشهادیه الزامی است. ضمنا استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

برگ سبز گمرکی یک رو

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

دفترچه وکالت

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی عدم خسارت خودرو

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

قرارداد بیمه یا بیمه شخص ثالث

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

ابلاغیه و اخطار قضایی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

قیم نامه

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

پرونده حقوقی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

برگ جلب یا احضاریه

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

ریز مکالمات تلفن

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

برگ بازجویی و برگ باز پرسی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گزارش ورود و خوج از کشور

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

سند وسائط نقلیه سنگین

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

سند معین نشده یا غیر تیپ

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

سند مالکیت

ترجمه رسمی مدارک در گروه مدارک تحصیلی

دانش نامه شامل فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و غیره

مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

درصورت تایید این مدارک توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تایید می باشد.

مدارک کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری صادره ازدانشگاه ازاد اسلامی

درصورت تایید این مدارک توسط سازمان مرکزی دانشگاه ازاد اسلامی کل تهران ترجمه و تایید می شوند

مدارک صادره از سازمان فنی حرفه ای

گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای با ارائه تأییدیه استاندارد، صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید می‌باشد

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه‌های آن در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاه‌های غیرانتفاعی

مدارک مذکور با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره کل امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

ریز نمرات دانشگاهی هر ترم

ترجمه ریز نمرات فارغ التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده وزارت علوم تحقیقات و فن آوری با امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید هستند. ترجمه ریزنمرات فارغ التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی شده قابل تایید است. ترجمه ریز نمرات فارغ التحصیلان صادره از واحدهای دانشگاه آزاد در سراسر ایران با تایید سازمان مرکزی واقع در تهران با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تایید است. لازم به ذکر است تایید ترجمه مدارک دانشگاه آزاد اسلامی استناد به آخرین بخشنامه این سازمان است. ترجمه مدارک صادره از سوی دانشگاه های غیر انتفاعی با امضاهای معرفی شده آن دانشگاه و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری قابل تایید هستند. کسب استعلام لازم از وزارت علوم (میدان فردوسی)، وزارت بهداشت (شهرک غرب)، یا دانشگاه آزاد (پاسداران)

دیپلم دبیرستان یا مدرک پیش دانشگاهی

اگر هم مدرک دیپلم و هم پیش دانشگاهی دارید باید دوبار سفارش ثبت کنید.
ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی یا متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.

ریز نمره دبیرستان یا پیش دانشگاهی

اگر هم ریزنمرات دیپلم و هم ریزنمرات پیش‌دانشگاهی دارید، باید دوبار سفارش ثبت کنید.

ریز نمرات با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تایید اداره کل اموزش و پرورش استان قابل ترجمه و تایید است. برای درخواست مدارک پیش دانشگاهی و متوسطه درخواست تاییدیه تحصیلی به دفاتر پیشخوان دولت می بایست ارائه گردد.

گواهی اشتغال به تحصیل

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی صادره از سازمان فنی حرفه ای یک رو

ترجمه گواهی نامه های مهارت فنی حرفه ای که توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای صادر شده دارای اعتبار قانونی بوده و قابل تایید است اما گواهینامه های صادره از شرکت ها و موسسات آموزشی مغایر با مقررات بوده و فاقد ارزش قانونی است.

ریز نمرات سالنامه مقاطع شامل ابتدایی راهنمایی و متوسطه

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی ریز نمرات

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

سرفصل دروس دانشگاهی

سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد صرفا با ارایه تاییدیه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است

کارنامه توصیفی ابتدایی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

کارنامه

ترجمه رسمی مدارک در گروه اسناد شرکت ها و مدارک

روزنامه رسمی تاسیس

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

انواع پروانه و جواز

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

لیست بیمه کارکنان

صرفا با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد.

اساسنامه ثبت شرکت‌ها

اصل اساسنامه ، صورت‌جلسه و اظهارنامه شرکت‌ها با مهر و امضای اداره ثبت شرکت‌ها، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. لازم به ذکر است که برای تایید اساسنامه اصل اخرین روزنامه تغییرات شرکت مربوطه هم مورد نیاز می باشد.
توجه: هزینه تایید دادگستری این مدرک بنا به تعداد صفحات بین 1,500,000 الی 1,900,000 ریال می باشد که در هنگام تحویل ترجمه تسویه خواهد شد.

گواهی‌های مالیاتی

ترجمه گواهی های مالیاتی و ترازنامه شرکت ها با مهر ممیز مالیاتی قابل تایید است.

پروانه بهر‌ه برداری

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

جواز کسب

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

ثبت علائم تجاری یا ثبت اختراع

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

اظهارنامه و تقاضانامه ثبت شرکتها

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

مدارک حسابرسی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

پروانه مهندسی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

پروانه مطب

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

ترازنامه شرکتها و اظهارنامه مالیاتی

ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می‌توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تأییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

شرکت نامه

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

جواز تاسیس

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

پروانه وکالت

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

پروانه پایان ساختمان

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

کارت مباشرت

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

پروانه دفترچه‌ای یا شناسنامه ساختمان

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

صورت جلسه

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

دفترچه بازرگانی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

بارنامه گمرکی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

کارت شناسایی کارگاه

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

موافقت اصولی

اصل آن قابل تایید و ترجمه است.

جواز کسب

ترجمه مدارک در گروه گواهی‌های کار، بانکی و پروانه

سابقه بیمه

صرفا با مهر یکی از شعبات بیمه و اصل دفترچه بیمه قابل ترجمه و تایید می باشد.

گواهی اشتغال به کار

ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است.
ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است.
ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید ترجمه الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.


فیش حقوقی

ترجمه فیش های حقوقی از ادارات دولتی قابل تایید است.

قبوض آب و برق و تلفن و مالیات

ترجمه قبض های آب و برق و تلفن و گاز قابل تایید است.

کارت

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی اشتغال به کار سایز A4

ترجمه گواهی های کار صادره از بیمارستان ها و درمانگاه ها با تایید وزرات بهداشت و درمان و گواهی های پزشکی با تایید سازمان نظام پزشکی قابل تایید است.ترجمه گواهی کار از طرف ادارات موسسات و سازمان های دولتی با ارائه حکم مربوط قابل تائید است.
ترجمه گواهی های کار مشاغل آزاد ضمن تایید اتحادیه یا ارائه جواز کسب مورد تایید است.
ترجمه گواهی های کار صادره از شرکت های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی و ارائه دفترچه بیمه قابل تایید است. لازم به ذکر است در صورتی که در گواهی صادره از طرف شرکت حرفه و کار تخصصی میزان تحصیلات قید شده باشد، ارائه مدرک تحصیلی صاحب سند جهت استناد تایید ترجمه الزامی است. ضمنا گواهی های صادره از طرف شرکت برای کارکنان نیمه وقت نیازی به دفترچه بیمه ندارد.

انواع گواهی یا سپرده بانکی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

پرینت‌های بانکی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

حکم بازنشستگی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

پروانه‌های کسب پزشکی و داروخانه

ترجمه پروانه مطب، پروانه دایم پزشکی، پروانه تاسیس داروخانه (صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) با دارا بودن مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در غیر این صورت با ارایه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت قابل تایید است.

پروانه کسب قابل ترجمه و تایید است.

انواع اوراق مشارکت و اوراق قرضه

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

حکم افزایش حقوق

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

پروانه نشر و انتشارات

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

جواز اشتغال به کار

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

مالیات بر ارث

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

فیش مستمری

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

گواهی تمکن مالی

گواهی تمکن مالی صادره از بانک مبنی بر موجودی ارزی و ریالی

گواهی فارغ تحصیلی

اصل آن قابل تایید و ترجمه می‌باشد.

لوگو اشراق

خدمات ترجمه رسمی اسناد و مدارک در دارالترجمه اشراق

دارالترجمه اشراق با چندین سال سابقه و داشتن کادر حرفه‌ای و مجرب خود در امور ترجمه تخصصی و رسمی موضوعات مختلف، خدمتگزار شما عزیزان خواهد بود. حوزه فعالیت این دارالترجمه بسیار گسترده بوده و به رشته یا موضوع خاصی محدود نمی‌شود. همچنین ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبان‌های مختلف از جمله زبان انگلیسی، روسی، عربی، ترکی استانبولی و آذربایجانی انجام می‌پذیرد. لازم به ذکر است کارشناسان دارالترجمه اشراق هنگام ثبت سفارش پیش از دریافت اصل مدارک تمامی راهنمایی‌های لازم را برای شما انجام خواهند داد. همچنین مراحل انجام ترجمه رسمی اسناد و مدارک و تاییدات آن با پیامک و ایمیل برای کاربران اطلاع‌رسانی می‌شود. شما عزیزان می‌توانید بدون مراجعه حضوری مدارک خود را به‌صورت رایگان برای ما ارسال نمایید.

جهت ثبت سفارش ترجمه رسمی اسناد و مدارک از طریق لینک‌ زیر اقدام نمایید و یا از طریق تماس و یا ایمیل و همچنین از طریق شبکه‌های مجازی (واتساپ، اینستاگرام، تلگرام) با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
(امتیاز 0 توسط 0 نفر)
  ارسال به دوستان:

سوالات متداول

1. ترجمه رسمی گواهی‌های فرهنگی و هنری به چه شکلی است؟
2. ترجمه رسمی شناسنامه افراد بالای 15 سال چگونه است؟
3. ترجمه اسناد و مدارک به چه زبان‌هایی صورت می‌پذیرد؟
4. ترجمه مدرک ریز نمره دبیرستان و پیش دانشگاهی به چه صورتی انجام می‌گیرد؟
5. گواهی عدم سوء پیشینه چند ماه بعد از صدورش اعتبار دارد؟
6. قوانین ترجمه رسمی چیست؟
پرسش ها و دیدگاه های کاربران
سوال یا دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری